ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند

مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند(IMC-IBC) یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم نوین بازاریابی و از ابزارهای موفقیت در کسب و کار است. عدم هماهنگی بین ابزار و رسانه های ارتباطی در بازاریابی موجب تضعیف برند می شود که در حال حاضر به شدت در کشور ما رایج است. بیش از ۲۵۰ ابزار و روش خلاقانه در IMBC وجود دارد که تعداد بسیار کمی از آنها در کمپین های ارتباطات بازاریابی و برند در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده صحیح و حرفه ای از این ابزارها همان قدر که       می تواند مفید و موثر باشد به همان اندازه نیز می تواند خطرناک بوده، پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. استفاده غیر حرفه ای از ابزارهای IMBC سالانه میلیاردها ریال از بودجه های بازاریابی و تبلیغات شرکت ها و سازمان ها را به هدر می دهد و در بسیاری موارد حتی بر علیه آن ها عمل می نماید.

کمپین IMBC فرآیند تدوین برنامه جامع بازاریابی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی، تبلیغات و برند است که در سه بخش انجام می شود

 • Pre - campaign

  • تعیین و تدوین استراتژی و چشم انداز بر اساس ماتریس های IEM ،SWOT،QSPM ،SPACE
  • تحلیل عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) سازمان و تعیین  Perceptual map
  • مدیریت تحول وتفکر استراتژیک و برگزاری جلسات خلاقیت ( ایده پردازی)
  • تحقیقات بازار و نظر سنجی اولیه B2B-MR   و B2C ، کیفی و کمی میدانی، تجزیه و  تحلیل آماری جهت استفاده در برنامه ریزی بازاریابی و فروش
 • تدوین برنامه بازاریابی


  • تحلیل موقیعت شامل: تقاضای بازار، تحلیل مشتریان و رقباء، موضع رقابتی و شاخص عملکردی
  •     تحلیلSWOT: محیط خرد و کلان، زنجیره ارزش و۵F
  •     تدوین برنامه استراتژیک بازار و بودجه بازاریابی
  •     تدوین استراتژی بازاریابی (۴P): محصول، قیمت، کانال توزیع، پیشبرد فروش
  •     تنظیم شاخص ها، سنجه های عملکردی و ارزیابی عملکرد
 • طراحی و تدوین کمپین (IMBC)


  • تدوین برنامه جامع IMBC بر اساس نتایج فاز اول و دوم در دو بخش شامل:
  • برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل۹ ابزار کلی و بیش از ۲۵۰ روش
  • برنامه ریزی رسانه ای
  • تدوین برنامه اجرایی و تخصیص منابع (Action plan)
  • تدوین ساختار جزئیات کار (WBS) وتدوین برنامه زمانی پیشرفت کار
  • نظارت ،کنترل وارزیابی میزان اثر بخشی